Connect with us
Reklama

Politika

Zákaz používání GMO krmiv rychle zlikviduje polský drůbežářský průmysl

Published

on

Národní drůbežářské organizace jménem producentů a chovatelů masa varují, že zákaz používání a zavádění GMO krmiv od roku 2024 přijatý polskou vládou povede ke ztrátě konkurenceschopnosti polského drůbežářského průmyslu. Polské organizace drůbežářského průmyslu společně apelují na vládu, aby upustila od rychlých rozhodnutí o zákazu používání GMO krmiv ve výživě zvířat. Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Rady ministrů dne 2. listopadu tohoto roku a hovoří o zavedení zákazu již v roce 2024.

Náš údiv a vážné znepokojení jsou o to větší, že v průběhu celého konzultačního procesu počítal výše uvedený návrh s prodloužením stávajícího moratoria o další 4 roky. Rozhodnutí zavést zákaz od roku 2024 bylo přijato bez jakékoli konzultace se zemědělskou komunitou a bude mít obrovské negativní dopady na náš sektor.  Drůbežářský průmysl navíc poukazuje na to, že doba pro takové radikální změny je extrémně obtížná vzhledem k ekonomickým důsledkům pandemie Covid-19. Odvětví se přitom potýkalo s obrovským nárůstem epidemie viru ptačí chřipky a nyní, stejně jako všichni ostatní, zažívá kvůli válce na Ukrajině nárůst nákladů na energie nebo krmivo.

Stanovisko Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova k odůvodnění zákona zpracovaného ministerstvem, které odložilo zákaz používání GMO krmiv o 4 roky, bylo následující: „současná situace související s válkou s Ukrajinou způsobila Ruskem a probíhající pandemie COVID-19 rozhodně nepřispívá k právním krokům, které mohou mít negativní dopad na odvětví krmiv a živočišné výroby, včetně především drůbežářské výroby, která je největším příjemcem krmných směsí a dováženého sójového šrotu.

Piątkowska: Možné zvýšení cen potravin až o 50 procent. Důvod? Plán zrušit používání GMO krmiv

Signatáři dopisu také připomínají, že Polsko by bylo v době zavedení takového zákazu osamělým ostrovem. Žádný jiný členský stát dosud používání GMO sójových bobů nezakázal. V důsledku toho bude muset polská drůbež v EU a na všech exportních trzích konkurovat masu založenému na mnohem levnějším GMO krmivu.

Průmysl vyjmenovává důsledky zavedení zákazu výroby, uvádění na trh a používání geneticky modifikovaných krmiv a geneticky modifikovaných organismů určených ke krmnému použití ve výživě zvířat od 1. ledna 2024:

  1. Dramatické zhoršení konkurenceschopnosti drůbežářské výroby a omezení exportních příležitostí.

Polsko je největším producentem drůbežího masa v EU a tím pádem i významným příjemcem krmiv. Více než 50 % této produkce jde na export. Rozvoj tohoto odvětví byl možný díky výrobě vysoce kvalitních produktů při zachování kázně související s výrobními náklady. Krmivo je extrémně důležitým nákladovým faktorem, který představuje více než 70 % nákladů na produkci drůbeže. Vstup zákazu v platnost sníží konkurenceschopnost tohoto odvětví, a to zejména v zemích Evropské unie. V mezinárodním rozměru je také třeba uvést, že velmi důležitým důsledkem nabytí účinnosti tohoto zákazu bude nahrazení domácích produktů živočišného původu levnějšími dováženými z jiných zemí EU a třetích zemí, které budou získávány od zvířata krmená GM krmivem. Zde je třeba dodat, že v případě třetích zemí je ohrožení nejen ekonomické, ale i kvalitativní, neboť požadavky na produkci v Polsku a EU jsou mnohem vyšší než v jiných regionech světa. Kromě výrazného nárůstu nákladů je třeba počítat s problémy souvisejícími s dostupností krmiva z důvodu nedostatku náhražek za GMO sójový šrot, zvláště v tak krátkém časovém období. Produkce rostlinných bílkovin v Polsku je jednak nedostatečná, jednak není možné z nutričních důvodů sójový šrot zcela nahradit „polským proteinem“.

  1. Zdražení drůbežího masa a inflační tlaky.

Důsledkem zákazu bude i zvýšení cen na pultech obchodů. Jak je uvedeno výše, náklady na krmivo tvoří přibližně 70 % výrobních nákladů. Chovatelé drůbeže budou muset tyto zvýšené náklady započítat do ceny hospodářských zvířat. Nutno podotknout, že drůbeží maso si spotřebitelé vybírají ochotně a je zahrnuto v základním nákupním košíku. Nárůst jeho ceny je dalším inflačním impulsem v oblasti, která je zvláště citlivá na spotřebitele. Vyšší výrobní náklady a tím i zdražení v obchodech se přitom budou týkat i ostatních druhů živočišné výroby aktuálně využívajících GM krmiva.

  1. Omezení produkce krmiv a následně zvýšený přebytek obilovin na domácím trhu.

Ztráta konkurenceschopnosti a odbytových trhů povede ke snížení domácí produkce drůbeže. Ke krmným účelům spotřebujeme přes 17 milionů tun, tedy přes 60 % z celkové produkce obilovin. Pokles poptávky po surovinách pro výrobu pícnin se v podmínkách neustále rostoucích výrobních nákladů projeví v nižších cenách obilovin.

  1. Žádné financování od bank.

Drůbežářský sektor je vzhledem k mnoha problémům, které jej v posledních letech postihly, pod zvláštní pozorností bank podílejících se na financování této produkce. Zavedení takto významného faktoru zvyšujícího produkční náklady a vedoucího ke snížení konkurenceschopnosti odvětví bude jistě považováno za dodatečné riziko spojené s financováním drůbežářské produkce a následně povede k omezení angažovanosti bank v této oblasti či nabízení financování s mnohem vyššími náklady. Pozastavení nebo omezení úvěrování je obrovským rizikem úpadku subjektů využívajících bankovní financování.

  1. Rychlá destabilizace trhu.

Krmné suroviny jsou nasmlouvávány mnoho měsíců dopředu. Informace o zavedení zákazu používání krmných komponent znemožní zanedlouho objednávky z důvodu transakčního rizika. To způsobí obrovskou destabilizaci v celém drůbežářském sektoru.

(farmer.pl)

Polští poslanci odhlasovali novelu zákona o krmivech, která odkládá zákaz používání GMO krmiv do 1. ledna 2025. Nový zákon také implementuje nařízení EU o medikovaných krmivech. Řeč je o vládní novele zákona o krmivech ze dne 22.7.2006 a zákona o odpadech ze dne 14.12.2012. Pro novelu hlasovalo 417 poslanců, 13 bylo proti, 11 lidí se zdrželo hlasování.

Již dříve byla odhlasována novela PiS, která posunula datum vstupu v platnost zákazu používání GMO krmiv na 1. ledna 2025. Vládní předloha navrhovala, aby takový zákaz vstoupil v platnost od 1. ledna 2024. Opozice předložila pozměňovací návrhy prodlužující dobu moratoria o 3 a 5 let; Sejm a vláda se k těmto novelám vyjádřily záporně.
Současné předpisy říkají, že tento zákaz má vstoupit v platnost 1. ledna 2023. Ačkoli byl do zákona zahrnut v roce 2006, od té doby se jeho datum vstupu v platnost několikrát změnilo, což vysvětluje nemožnost nahradit dovážené (geneticky modifikovaný) sójový šrot dalším proteinem.

Náměstek ministra zemědělství Lech Kołakowski ve středu v Sejmu vysvětlil, že cílem vlády není zakázat používání GMO krmiv, ale znovu vybudovat proteinovou suverenitu země v kontextu potravinové bezpečnosti. Ujistil, že záměrem ministerstva nejsou převratné změny na trhu krmiv, ale vypracování společného řešení minimálních ukazatelů určujících podíl geneticky nemodifikovaných bílkovinných surovin v krmivech.

Účelem novely zákona o krmivech pak je především implementace ustanovení EU do polského zákona o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Jde o to sjednotit požadavky, které musí subjekty působící na trhu krmiv splňovat. Nové předpisy umožňují výrobu medikovaného krmiva v mobilních továrnách na medikovaná krmiva. Na polském trhu dosud žádné takové subjekty nepůsobily, proto je třeba činnost takového závodu hlásit okresnímu veterinárnímu lékaři příslušnému pro místo, kde je medikované krmivo uváděno na trh. Zákon má vstoupit v platnost 14 dní po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení o zákazu používání GMO krmiv, které bude účinné od 1. ledna 2023. Návrh nyní půjde do Senátu.

(farmer.pl)

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Starší odchádzajú, mladým sa do hydinárskych firiem nechce

Published

on

By

Zmena legislatívy o odchode do predčasného dôchodku ako aj valorizácia dôchodkov spôsobila pre chovateľov a spracovateľov hydiny veľký problém. V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok svojich zamestnancov. Mnohí tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov. Následne vznikol problém ako týchto zamestnancov nahradiť. Pri predčasnom dôchodku nie je možný súbeh poberania dôchodku a ďalšej pracovnej činnosti ako je to pri klasickom starobnom dôchodku. A do dôchodku odišlo aj viacero zamestnancov, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov a mohli ešte niekoľko rokov pracovať. Problém nastal aj z dôvodu, že na trhu práce je dlhodobo nedostatok pracovných síl, ktoré majú záujem o prácu v poľnohospodárstve a rovnako aj obrovský nedostatok absolventov nami požadovaných učebných odborov.

Prečo to znamená veľký problém pre slovenských hydinárov?

1) Mnohí z chovateľov nedokázali odídených zamestnancov nahradiť.

2) Vysoký priemerný vek pracovníkov v živočíšnej výrobe.

3) Vysoký podiel starobných dôchodcov na počte zamestnancov v živočíšnej výrobe.

4) Poberatelia predčasného dôchodku nemôžu vykonávať prácu súbežne s poberaním dôchodku.

5) Nízky záujem mladej a strednej generácie o prácu v poľnohospodárstve.

6) Extrémne nízky počet absolventov SOŠ v odboroch chov zvierat a mäsiar, ktorí sa zamestnali v hydinárskom priemysle v posledných rokoch.

 

7) Veľmi nízky podiel zahraničných pracovníkov v sektore chovu (0,5 %) a spracovania (2,7 %) hydiny na celkovom počte zamestnancov.

Chovatelia a spracovatelia hydiny navrhujú viacero možností riešenia tohto problému:

– zmena legislatívy, aby bol umožnený už v priebehu roku 2024 súbeh práce a predčasného dôchodku,

– zmena legislatívy, aby bol odchod do predčasného dôchodku posunutý na pôvodnú hranicu,

– zmena systému vzdelávania, aby boli počty študentov v stredoškolskom systéme vzdelávania nastavené podľa potrieb trhu práce a vychovávali väčšie množstvo absolventov poľnohospodárskych a potravinárskych študijných odborov,

– predĺženie zníženia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, ktoré pomohlo k zníženiu výrobných nákladov pri produkcii potravín a zabezpečilo stabilizáciu cien potravín v druhom polroku 2023,

– zmena limitov na možnosť uplatnenia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle pre poľnohospodárske ako aj prepojené podniky, aby sa tam mohli zapojiť všetky subjekty živočíšnej výroby a potravinárske podniky.

(uniahydinarov.sk)

Continue Reading

Politika

István Nagy se o evropském zemědělství tvrdě vyjádřil

Published

on

By

To, co se nyní děje v západní Evropě, je „vystřízlivění Evropy a návrat k normálu,“ řekl maďarský ministr zemědělství István Nagy v souvislosti s protesty farmářů. Podle ministra zemědělství je v současnosti ohroženo evropské zemědělství a potravinová soběstačnost a zemědělci nedostávají tržní ochranu pro zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny.

Prohlásil: Dokud nebude dovoz ukrajinského obilí omezen společným evropským řešením, bude maďarská vláda nadále uzavírat hranice před ukrajinským obilím. István Nagy zdůraznil: nemohou dovolit, aby ukrajinské obilí bylo nadále vpuštěno do Evropské unie v neomezeném množství, protože nelze ignorovat zájmy východoevropských a sousedních zemí. Označil za nedůstojné, že zatímco se očekává, že drůbež, vejce a cukr budou v důsledku francouzské a německé lobby odstraněny ze seznamu neomezeného dovozu a bezcelních produktů, východoevropské země zůstávají s problémem obilí samy.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading

Politika

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu

Published

on

By

O rok a pol budeme v situácii, keď si Slováci nebudú môcť v obchodoch kúpiť vajcia z klietkového chovu. V drvivej väčšine predajní ich už totiž nenájdu. Dôvodom je podpísané memorandum, v ktorom sa maloobchodné reťazce na Slovensku zaviazali, že prestanú na svoje pulty umiestňovať vajcia z tohto typu chovu. Ide o reakciu na krok Európskej únie, ktorá stanovila zákaz ich predaja v celej Európe na rok 2027.

Aj keď sa slovenskí producenti zaviazali, že do roku 2030 prebudujú klietkové chovy na podstielkové, voliérové či voľnovýbehové, predajcovia boli razantnejší. Povinnú lehotu Únie skresali ešte o dva roky na 2025. Tento fakt je známy už niekoľko rokov, no debaty o ňom sú stále rovnako vášnivé a s rozdielnymi názormi.

Je to teda správne rozhodnutie? Zákaz klietkového chovu nosníc do veľkej miery znepokojuje slovenských chovateľov. Dôležitými naratívmi, ktoré deklarujú, sú nedostatočne dlhý čas na rekonštrukcie chovov, zvýšené náklady na produkciu vajec a s tým súvisiaci negatívny vplyv na cenu, ako aj na konkurencieschopnosť samotných chovateľov.

To môže výrazne ovplyvniť produkciu vajec a sebestačnosť krajiny v tomto smere, ktorá za posledné tri roky už i tak dosť poklesla. Tomu, že chovatelia nie sú zo zákazu klietkového chovu nadšení, absolútne rozumiem. Sú to oni, ktorí znášajú náklady na investície v desiatkach až stovkách tisícok eur. Problém je však inde ako v memorande. Z neho mala pre štát vyplývať podmienka podpory smerom k chovateľom pri prestavbe na alternatívne chovy. Za tri roky sa však nič také nestalo, iba uplynul čas.

Paradoxom však je, že ak by sa s pomocou štátu začali chovy rekonštruovať už vtedy, keď sa o celej záležitosti začalo hovoriť, náklady mohli byť pre štát nižšie. Vzhľadom na prudký rast cien sa prerábky chovov predražujú. Podľa medializovaných informácií sa kumulatívne náklady chovateľov na rekonštrukcie zvýšili z 50 miliónov v roku 2020 na aktuálnych 75 miliónov eur. Vo svojej podstate tak otázka neznie, či je rozhodnutie ukončenia klietkového chovu, resp. jeho termín, správne. Otázka znie, či slovenskí producenti vajec dostanú takú veľmi potrebnú podporu.

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu. Z vlastnej skúsenosti viem, aký je proces výstavby či rekonštrukcie chovov sliepok finančne i administratívne náročný. Preto sa ani nečudujem znechuteniu niektorých chovateľov. Na druhej strane musím povedať, že sa so zákazom klietkového chovu nosníc plne stotožňujem a som rád, že Slovensko a Európa smerujú k humánnemu chovu.

Tomáš Kohút

Od roku 2018 pôsobí na poste generálneho riaditeľa poľnohospodárskej spoločnosti Sanagro, ktorá spravuje jedenásť družstiev na západnom a strednom Slovensku. Pred nástupom do Sanagra päť rokov riadil obchodnú divíziu spoločnosti Raven. V minulosti pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Edymax a zastával riadiace posty v spoločnostiach Elcom, Nábytok Mikušincová či Hofatex.

(trend.sk)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality